ประโยชน์ที่คาดจะได้รับจากแหล่งเรียนรู้บ้านหวายลายไทย
ที่ ประโยชน์ที่จะได้รับ
1 มีความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
2 สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน
3 นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างมีคุณภาพ