ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการประเมินบุคลากรทางการศึกษา (2018-12-04)

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4 มาตรการ โดยให้ความช่วยเหลือ จำนวน 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562) กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว ได้เตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลและระบบในการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาในการจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้


โรงเรียนกมลรัตน์วิทยา สาขา 3 จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2561 (2018-12-06)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


กองการศึกษานำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2019-03-02)

านำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นานำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นานำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นานำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น


งานกีฬาสีโรงเรียน (2019-05-25)

มีจัดงานกีฬาสีที่โรงรีเยหรกดร่รก่ดรก่


แจ้งข่าวงานแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัด (2019-07-04)