ปฏิทินการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวงานแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับจังหวัด
เผยแพร่โดย กองการศึกษา (ภาวิณี ตรีหิรัญ)
งานกีฬาสีโรงเรียน มีจัดงานกีฬาสีที่โรงรีเยหรกดร่รก่ดรก่
เผยแพร่โดย กองการศึกษา (นายวิชานนท์ ตู้จำนงค์)
กองการศึกษานำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น านำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นานำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นานำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นานำเสนองานอธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่โดย กองการศึกษา (นายวิชานนท์ ตู้จำนงค์)
โรงเรียนกมลรัตน์วิทยา สาขา 3 จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2561 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เผยแพร่โดย กองการศึกษา (นางสาวดวงนภา ศรีทอง)
ข่าวการประเมินบุคลากรทางการศึกษา นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4 มาตรการ โดยให้ความช่วยเหลือ จำนวน 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562) กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว ได้เตรียมความพร้อมทั้งข้อมูลและระบบในการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาในการจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เผยแพร่โดย กองการศึกษา (นายวิชานนท์ ตู้จำนงค์)
แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
บ้านปั้นหม้อทดน้ำ (แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น / ภายนอกสถานศึกษา)

เลขที่ 65 หมู่ที่ 5 ซอยอัศดางคประดิษฐ์ ถนนลายไทย หมู่บ้านลายไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์ 043-556552 โทรศัพท์มือถือ 088-6552455
เวบไซต์ http://laithai.com อีเมล์ laithai@gmail.com
<< รายละเอียด >>

บ้านหวายลายไทย (แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ / ภายนอกสถานศึกษา)

เลขที่ 12 หมู่ที่ - ซอยอัศดางคประดิษฐ์ ถนนลายไทย หมู่บ้านลายไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์ 044-855265 โทรศัพท์มือถือ 088-6552455
เวบไซต์ http://laithai.com อีเมล์ laithai@gmail.com
<< รายละเอียด >>

ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
นางศิวพร   นิลผาย

กิจกรรมส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรท้องถิ่นดีเด่น

บุคลากรทางการศึกษา
ครูผู้สอน
นักเรียน
ดาวน์โหลด
ใบลากิจ (กองการศึกษา / กองการศึกษา)
ใบลากิจ (ส่วนงานบุคลากร / กองการศึกษา)
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ (- / กองการศึกษา)
ทั้งหมด